النگو های “پرسته” با نهایت ظرافت، زیبایی و کیفیت طراحی شده اند.از مجموعه النگو های منحصر به فرد و دست ساز ما، ساخته شده از طلای 18 عیار و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی زیبا دیدن کنید.

آماده ارسال
1,199,855 تومان
آماده ارسال
آماده ارسال
1,330,065 تومان
قیمت تقریبی: 2,710,185 تومان
قیمت تقریبی: 870,225 تومان
قیمت تقریبی: 883,905 تومان
قیمت تقریبی: 971,025 تومان
قیمت تقریبی: 1,190,815 تومان
قیمت تقریبی: 1,201,775 تومان
آماده ارسال
قیمت تقریبی: 1,804,110 تومان
قیمت تقریبی: 1,577,235 تومان
قیمت تقریبی: 1,010,310 تومان
قیمت تقریبی: 1,386,835 تومان
قیمت تقریبی: 988,425 تومان
قیمت تقریبی: 951,200 تومان
قیمت تقریبی: 932,910 تومان
1,217,865 تومان
قیمت تقریبی: 2,400,100 تومان
قیمت تقریبی: 2,871,120 تومان
قیمت تقریبی: 885,720 تومان
1,078,290 تومان
قیمت تقریبی: 1,076,425 تومان
آماده ارسال
1,765,285 تومان
آماده ارسال
2,590,655 تومان
قیمت تقریبی: 2,482,360 تومان
قیمت تقریبی: 1,001,880 تومان
قیمت تقریبی: 2,996,395 تومان
آماده ارسال
قیمت تقریبی: 832,230 تومان
قیمت تقریبی: 1,448,370 تومان
قیمت تقریبی: 1,427,795 تومان
آماده ارسال
1,739,680 تومان
قیمت تقریبی: 1,085,370 تومان
آماده ارسال
1,555,190 تومان
آماده ارسال
1,973,760 تومان
قیمت تقریبی: 1,146,780 تومان
آماده ارسال
1,447,665 تومان