سفارش شما: دستبند دوستی
قیمت محصول: 5,618,690 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 505,682 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 6,224,372 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.