سفارش شما: دستبند دوستی
قیمت محصول: 5,988,400 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 538,956 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 6,627,356 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.