سفارش شما: دستبند دوستی
قیمت محصول: 5,114,670 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 460,320 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 5,674,990 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.