سفارش شما: دستبند تک گوی
قیمت محصول: 1,824,735 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 164,226 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,088,961 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.