سفارش شما: گوشواره آتریا
قیمت محصول: 17,169,900 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,545,291 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 18,815,191 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.