سفارش شما: انگشتر آتریا
قیمت محصول: 21,854,525 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,966,907 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 23,921,432 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.