سفارش شما: انگشتر لیرا
قیمت محصول: 23,874,070 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,148,666 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 26,122,736 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.