سفارش شما: دستبند تمام گوی
قیمت محصول: 6,335,560 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 570,200 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 7,005,760 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.