سفارش شما: آویز مامان
قیمت محصول: 4,365,680 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 392,911 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 4,858,591 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.