سفارش شما: آویز عشق
قیمت محصول: 7,703,080 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 693,277 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 8,496,357 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.