سفارش شما: دستبند فیل
قیمت محصول: 4,832,520 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 434,927 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 5,367,447 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.