سفارش شما: دستبند فرشته
قیمت محصول: 3,908,960 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 351,806 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 4,360,766 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.