سفارش شما: دستبند بافت سبز چهارگوی
قیمت محصول: 2,697,805 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 242,802 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 3,040,607 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.