سفارش شما: دستبند بافت بنفش پنج گوی
قیمت محصول: 3,192,145 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 287,293 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 3,579,438 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.