سفارش شما: آویز ساعت ستاره
قیمت محصول: 1,447,710 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 130,294 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 1,678,004 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.