سفارش شما: گردنبند خنجر
قیمت محصول: 25,550,250 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 2,299,523 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 27,949,773 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.