سفارش شما: دستبند خنجر کوچک
قیمت محصول: 19,526,430 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,757,379 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 21,383,809 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.