سفارش شما: انگشتر آلما (کوچک)
قیمت محصول: 7,594,840 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 683,536 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 8,378,376 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.