سفارش شما: انگشتر آلما
قیمت محصول: 15,947,360 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,435,262 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 17,482,622 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.