سفارش شما: دستبند بال فرشته
قیمت محصول: 4,885,430 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 439,689 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 5,425,119 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.