سفارش شما: دستبند نیمِن
قیمت محصول: 17,107,695 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,539,693 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 18,747,388 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.