سفارش شما: دستبند دو استوانه
قیمت محصول: 21,839,235 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,965,531 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 23,904,766 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.