سفارش شما: دستبند دخترانه Hello Kitty
قیمت محصول: 8,070,480 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 726,343 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 8,896,823 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.