سفارش شما: گردنبند دختر کوچک
قیمت محصول: 4,594,370 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 413,493 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 5,107,863 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.