سفارش شما: دستبند دختر کوچک
قیمت محصول: 2,459,600 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 221,364 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,780,964 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.