سفارش شما: دستبند Flower
قیمت محصول: 2,051,720 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 184,655 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,336,375 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.