سفارش شما: دستبند پسرانه ماشین
قیمت محصول: 2,491,280 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 224,215 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 2,815,495 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.