سفارش شما: دستبند تفنگ
قیمت محصول: 8,686,590 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 781,793 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 9,568,383 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.