سفارش شما: النگو اسکلت
قیمت محصول: 14,395,920 ریال
مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصد: 1,295,633 ریال
هزینه ی حمل: 100,000 ریال
مجموع: 15,791,553 ریال
9 درصد بابت مالیات و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه ی ارسال به قیمت محصول اضافه شده است
لطفا اطلاعات زیر را کامل و صحیح وارد نمایید.